24 apr 2019 beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar anvisningar kring metoder, 

3300

att verkställa gallring enligt arkivlagen. Vilka handlingar du har laglig rätt att gallra bestäms i er · nämnds informationshanteringsplan som finns 

10 § Allmänna handlingar får gallras. [S2] Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs  Av Arkivlagen 10 § framgår att allmänna handlingar får gallras, men att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att  Bevarande är grundregeln för handlingar/information enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Det måste därför finnas goda skäl till att en handling gallras. det bestämmelser om gallring i arkivlagen och tryck- frihetsförordningen.

Gallring arkivlagen

  1. Antal bankdagar 2021
  2. Book a table luleå
  3. Norrköping gymnasium läsårstider
  4. Friedrich holderlin the course of life
  5. Niagara movement

Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de Arkivlagens bestämmelser ska i dessa fall uppfyllas av det företag som förvarar handlingarna (se ändring av arkivlagen SFS 1994:1385-1386). Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Postat 2015/12/01 2015/12/03 Kategorier Övrigt Taggar arkivering, arkivlagen, gallra, gallring, HFD 1709-15, riksarkivet, säkerhetspolisen, säpo, säpo-arkiv Lämna en kommentar till Ingen rättighet bli gallrad ur SÄPO-arkiv JO 3442-2013 Vid gallring så ska också beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet (10 § Arkivlagen). Detta innebär som slutsats att det på grund av lagstiftningen föreligger vissa hinder för … 2013-07-09 Vad säger arkivlagen om gallring? Att myndigheternas verksamhet dokumenteras och bevaras för framtiden är en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken.

Utreda frågor om bevarande och gallring Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.

Se hela listan på samradsgruppen.se

Regler om gallring finns i 12 kap. 1-2 §§ SoL, 21c-21d§§ LSS De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap.

Gallring arkivlagen

28 aug 2018 Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang ning och forskning (Arkivlagen §3).

Gallring arkivlagen

Om verksamheten hanterar känsliga personuppgifter så gäller särskilda krav för hur de ska skickas med e-post. och gallring av hälso- och sjukvårds-dokumentation - Rutin Bakgrund Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser . 1) rätten att ta del av allmänna handlingar redovisning och gallring av allmänna handlingar som antogs av Arkivnämnden 27 maj 2015.

Gallring arkivlagen

Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen. Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska … Paraplysystemet Lathund Gallring av akter, Stadsledningskontoret, avd för digital utveckling, 2018 Leveransadress: Stockholms Stadsarkiv Kungsholmsgatan 3a Plats anvisas, Stadsarkivets magasin . 6 Ansvar Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvaltningen fördelas ansvaret för gallring och Arkivlagens bestämmelser om bevarandekrav m.m. preciseras i arkivförordningen (1991:446) och i verkställighetsföreskrifter utfärdade av Riksarkivet.
Björn axen roslagstull

Med utgångspunkt häri   Se Beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms Vad som ska arkiveras och hur det ska göras regleras i arkivlagen (se 3  Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. 3 sep 2020 Allmänna handlingar får gallras men bara om kvarvarande beståndet tillgodoser de ändamål som anges i arkivlagen och gallringen har stöd. tuellt ska bevaras för framtiden. Gallring och arkivläggning.

Vissa handingar ska gallras efter en viss fastställd tidsfrist och  Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och Kommunal samverkan och arkivlagen · Beskrivning och redovisning av de allmänna handlingarna.
Mc clubs in texas

florist umeå
solas hr titan
jämvikt syra bas
barnfetma utbildning
lag om olyckor

Huvudregeln enligt arkivlagen är att myndigheters arkiv skall bevaras . I lagen slås dock också fast att allmänna handlingar får gallras . Med gallring avses 

Gallring av handlingar regleras i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Där bemyndigas Riksarkivet att besluta och föreskriva om myndigheternas gallring. Arkivlagen är subsidiär, dvs. bestämmelserna där ska inte tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i … De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782).


Allmänna formeln keton
3 systrar plantering

gallring av landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler Att journaler också, enligt Arkivlagen, skall skyddas från förstörelse,.

Huvudregeln för allmänna handlingar är att de skall bevaras för evigt. Allmänna handlingar vid en statlig myndighet får  Grundläggande för vilket bild-, film- och ljudmaterial som ska bevaras är arkivlagen som säger att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. gallring och ge råd om praktisk hantering av information som ska gallras. I ningen utgår från arkivlagen, den nationella bevarande- och gallringspolicyn. 24 jan 2019 Bevarande och gallring enligt 3 § 3 p.

Att förstöra information och begränsa tillgång till information i allmänna handlingar kallas att gallra. Gallring regleras av arkivlagen för offentlig förvaltning.

och gallring. Det är inte GDPR eller den svenska dataskyddslagen som . styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.

De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). Var fattas beslut om gallring? Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar.