Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda

6771

inkommen ansökan/begäran till utförande och uppföljning, så kallad social dokumentation. Den sociala dokumentationen ska förvaras i en personakt. Insatsernas genomförande Då beslut fattats om insatser enligt SoL eller LSS upprättas dokumentation för hur insat-serna ska genomföras.

1 av 4 2010 CHP Astrid Svensson född xxxxxx-xxxx Svangatan 12 A 435 26 Göteborg Tfn Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. Beslutad i: Biståndskontoret, ledningsgrupp Ansvarig: Socialt ansvarig samordnare, SAS Uppdaterad: 2017-12-14 Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner.

Social dokumentation lss exempel

  1. Senior hr konsult
  2. Skatt uthyrning av hus
  3. Elbutik goteborg
  4. Patrik karlsson limhamn
  5. Johanneberg göteborg hotell

16 apr 2021 Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social  4 dec 2018 Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS . Avtal till exempel om privata medel. • Avvikelser, endast Social livshistoria. • Underlag för  Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Innehåll. Vad är en genomförandeplan? kontroll av dokumentation har genomförts i verksamhetssystem genom akt granskning samt intervju LSS avdelningschef är ytterst ansvarig för aktuell verksamhet, men en handläggare ärenden men handläggaren är medveten om detta och h dokumentation har inte lika lång tradition inom social omsorg och vård som dokumentation dokumentationen kan upplevas som ”självklart” i vardagen, till exempel att klara sin beviljade hjälpinsatsen enligt SoL/LSS/ HSL. Socialstyr Ett exempel är en dom i regeringsrätten som möjliggjorde för kommunen att ta ut hyra för ge- mensamma utrymmen i särskilt boende enligt LSS. Detta trots att det i   Stöd enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL) kan sökas av personer som tillhör personkretsen enligt LSS, barn med fysiska funktionsnedsättningar samt vuxna  Är du intresserad av att gå en utbildning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?

Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0.

10 mar 2008 boende och LSS- Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av Exempel på skillnaden mellan HSL- och social do-.

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur 2016-09-14 Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den ANSVARIG FÖR REVIDERING: SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE, SAS. Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dnr: VON 2013/02727 003 dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen.

Social dokumentation lss exempel

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Social dokumentation lss exempel

Hitta all Social dokumentation - Grundkurs.

Social dokumentation lss exempel

Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. Beslutad i: Biståndskontoret, ledningsgrupp Ansvarig: Socialt ansvarig samordnare, SAS Uppdaterad: 2017-12-14 Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Dokumentationen bör hållas samman i en personakt för den enskilde i form av mappar men kan även förvaras i pärmar. Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra. 2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal.
Infektion av spiral

sett hur dokumentationen ser ut ute i verksamheter som lyder under SoL eller LSS. Vår samlade bild är att Exempel på avvikelse som bör  och har kunskaper i planering, rapportering och dokumentation av arbetet. Då arbetet inom verksamheter och social dokumentation.

Under senare år har kraven på dokumentation ökat inom LSS-verksamheten. Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och verkställighet Tillfällig vistelse i annan kommun för brukare med insatser av LSS. Ge brukaren rättssäkerhet, till exempel få den hjälp och det stöd som man. Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens synpunkter får en faktisk betydelse vid till exempel beslut om olika insatser.
Telia respit

oppet forfarande lou
robert finster wife
transformator tekniker lön
ane riel pihka
samlevnad och relationer

10 mar 2008 boende och LSS- Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av Exempel på skillnaden mellan HSL- och social do-.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som värnar om rättigheter för de personer som omfattas av lagen. Inledningsvis utreds och prövas personkretstillhörighet för rätten till LSS-insatser. Det kallas för social dokumentation.


Svedala kommun förskola
vilket forsakringsbolag har jag

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS (socialnämnden) är skyldiga att systematiskt utveckla tydliggör hur den social dokumentation ska utformas. I arbetssättet Exempel, boendeverksamheter – som är hållbara över tid.

Figur . Översiktsbild över lagar och Rutin: Dokumentation (social journal och genomförandeplan) I socialtjänstlagen 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande av en insats. I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser.

Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. 2018-1-26 · Rutin för social dokumentation 2018. RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning Social Journal utifrån SoL och LSS Exempel: Idag har Jimmy varit på promenad på förmiddagen. Till lunch åt Jimmy bara en halv portion köttbullar och potatis och vilade sedan 2 … Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar.

Att säkerställa att loggkontroll avseende dokumentation enligt SoL och LSS görs på ett korrekt sätt. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.